pomorski fundusz pożyczkowy

 Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. 

80-116 Gdańsk, ul. Szara 32 - 33 
NIP: 583-287-84-83    REGON: 193113361
 
KRS 0000225512 Sąd Rejonowy Gdańsk Północ VII Wydział Gospodarczy

 

Informacja ogólna 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. został powołany do życia w 2004 roku. Jesteśmy spółką samorządową „non-profit” – działamy nie dla zysku. Naszym priorytetem jest wspieranie mikro- i małych przedsiębiorstw, działających na terenie województwa pomorskiego, poprzez udostępnianie nisko oprocentowanych pożyczek. Oferowane przez nas pożyczki na rozwój małych firm, finansowane są ze środków samorządowych, Budżetu Państwa oraz Unii Europejskiej.

Od początku swojej działalności Fundusz udzielił pomorskim przedsiębiorcom ponad 4,7 tyś. pożyczek na łączną kwotę przekraczającą 200 mln zł. W naszym portfelu pożyczkobiorców około 40 procent stanowią starterzy. 

Pomorski Fundusz Pożyczkowy jest marką rozpoznawalną w regionie. Realizujemy nieprzerwanie od lat projekty unijne, które nakierowane są na wspieranie przedsiębiorców. Jesteśmy jednym z największych pośredników finansowych zaangażowanych w dystrybucję środków z Inicjatywy JEREMIE na Pomorzu.

Serdecznie zapraszamy pomorskich przedsiębiorców i osoby, które planują wkrótce uruchomić własną działalność gospodarczą do zapoznania się z naszą ofertą produktową. Doradcy Funduszu pomogą Państwu dokonać prawidłowego wyboru najbardziej atrakcyjnej opcji finansowania firmy oraz dopełnić wszelkich formalności, by jak najszybciej skorzystać z atrakcyjnych pożyczek dedykowanych firmom w naszym regionie. 

 

Historia  

 

2004

• Z inicjatywy  Samorządu Województwa Pomorskiego powołany zostaje Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o.  Nakreślona wówczas misja ułatwiania dostępu do niskooprocentowanych pożyczek na zakładanie i rozwój działalności gospodarczej w regionie pozostaje naszym priorytetem.

2009     

• Jako partner wiodący rozpoczynamy realizację projektu informacyjnego współfinansowanego w ramach programu RPO WP 2007-13. W dwunastu miastach powiatowych Pomorza powstają Powiatowe Centra Informacyjne, które będą bezpłatnie świadczyć usługi informacyjne dla przedsiębiorców i starterów. 

• Pozyskane 13 mln zł na dokapitalizowanie Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego w ramach programu RPO WP 2007-13 przeznaczone zostaje na pożyczki dla pomorskich firm spoza aglomeracji Trójmiasta i Słupska.

2010

• Rozpoczynamy realizację pierwszej umowy operacyjnej JEREMIE. W ciągu kolejnych czterech lat PFP Sp. z o.o. zrealizuje łącznie cztery umowy operacyjne na kwotę 75 mln złotych z przeznaczeniem na pożyczki JEREMIE.

2012

• W ramach partnerskiego projektu ponadregionalnego „Znajdź niszę – wspieranie przemysłów kreatywnych” aktywnie promujemy postawy przedsiębiorcze w regionie.

2013

• Oprocentowanie pożyczek  z programu JEREMIE obniżamy poniżej poziomu rynkowego. Jako pierwsi na Pomorzu decydujemy się wspierać firmy pożyczkami na zasadach pomocy de minimis.

• Wartość akcji pożyczkowej spółki przekracza próg 100 mln złotych.

• Fundusz jako jedyny w województwie podpisuje umowę o dofinansowanie projektu „Kapitał na Start. Mikropożyczki dla zakładających działalność gospodarczą” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-13. Pozyskane 6 mln złotych w formie  pożyczek zasila budżety nowopowstających na Pomorzu firm.   

• Zostajemy wyróżnieni przez Bank Gospodarstwa Krajowego za realizację projektu JEREMIE i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości. Spółkę zaliczono do grona instytucji, które efektywnie wspierają sektor MŚP w swoim regionie.  

2014

• Naszą ofertę rozszerzamy o pożyczki dla firm z województwa warmińsko – mazurskiego w ramach realizacji umowy z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-13. 

• Udzielamy 1000 pożyczkę z programu JEREMIE.

• Jesteśmy na finiszu realizacji czwartej umowy operacyjnej JEREMIE. Już co trzecia pomorska firma wsparta środkami JEREMIE jest klientem Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego. Udaje nam się pozyskać kolejne fundusze na pożyczki JEREMIE w ramach rolowania środków z umów operacyjnych. Umożliwi to wielokrotne wykorzystanie kapitału pożyczkowego przez kolejne pomorskie firmy.

• Spółka świętuje Jubileusz 10-lecia działalności. Wyróżnieni Pożyczkobiorcy zostają nominowani na Ambasadorów Funduszu.

• Kończymy realizacje projektu, w ramach którego funkcjonowała Sieć Powiatowych Centrów Informacyjnych województwa pomorskiego. Przez pięć lat funkcjonowania Sieci PCI z jej usług informacyjnych bezpłatnie skorzystało ponad 30 tyś. firm i starterów na Pomorzu. Zachowując cele projektu w okresie jego trwałości Spółka utrzymywać będzie biura w Bytowie, Kartuzach, Tczewie i Wejherowie. 

• Pod względem liczby aktywnych pożyczek Fundusz zajmuje na koniec 2014r. drugie miejsce w kraju.

2015

• Realizujemy już dziewiątą Umowę Operacyjną w ramach Inicjatywy JEREMIE. Fundusz pozostaje jednym z największych pośredników finansowych na Pomorzu zaangażowanych w dystrybucję środków JEREMIE, o czym świadczy fakt, że co trzecia pożyczka udzielona w jej ramach została udzielona przez naszą Spółkę.

• Rozpoczynamy przygotowania do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, które ma być oparte na wymagania norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014.

• Wartość akcji pożyczkowej Spółki na koniec 2015 r. przekracza próg 200 mln złotych.

2016

• Z początkiem roku rozpoczęliśmy udzielanie pożyczek w ramach projektu  „Program mikrofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorców spoza Trójmiasta”, które mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej lub start w biznesie pomorskich przedsiębiorców.

• W wyniku przeprowadzonego audytu certyfikującego  Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. uzyskuje w dniu 22 marca dwa certyfikaty potwierdzające prawidłowe i skuteczne wdrożenie wymagań w zakresie norm:  PN-EN ISO 9001:2009  i PN-ISO/IEC 27001:2014-12:

 - wdrożenie  Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością opartego o wymagania PN-EN ISO 9001:2009 gwarantuje poprawę skuteczności i efektywności procesów w naszej organizacji, bezpieczeństwo prawne, prawidłową realizację usług finansowych oraz rzetelną obsługę wszystkich Klientów PFP Sp. z o.o. w trakcie udzielania pożyczek,

  - System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oparty o wymagania normy  PN-ISO/IEC 27001:2014-12 gwarantuje realizację wymagań prawnych względem ochrony danych osobowych oraz pozwala zapewnić bezpieczeństwo informacji uzyskanych od naszych Klientów - gromadzonych w trakcie realizacji usług finansowych.

W wyniku podpisanych umów o dofinansowanie projektów Fundusz udziela pożyczek przeznaczonych dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub realizujących inwestycję podlegającą finansowaniu na terenie województwa pomorskiego. Projekty  finansowane są ze środków Województwa Pomorskiego pochodzące z wkładów wniesionych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, wdrażanych na podstawie art. 44 Rozporządzenia WE 1083/2006.

• Od początku naszej działalności udzieliliśmy już ponad 5 000 pożyczek na łączną kwotę ponad 236 mln złotych.

 

2017   

 • W ramach podpisanych dwóch Umów Operacyjnych z Pomorskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. rozpoczęliśmy dystrybucję pożyczek „Na start” oraz pożyczek „Inwestycyjnych” wspófinansowanych ze środków Województwa Pomorskiego. 

 • Na koniec I półrocza 2017 r. udzieliliśmy łącznie 5250 pożyczek przekraczając poziom 250 mln łącznej kwoty wsparcia.  

 • Rozpoczynamy dystrybucję pożyczek z nowej perspektywy finansowania 2014-2020 w ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+. Podpisana z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, pełniącego rolę Menadżera, umowa operacyjna na wdrażanie instrumentów finansowych Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa to pierwsza w kraju umowa operacyjna dotycząca Instrumentów Zwrotnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020. Dysponować będziemy kwotą ponad 33 mln przeznaczonych na pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw z terenu województwa pomorskiego.