pomorski fundusz pożyczkowy

                                                                                                                                                              W wyniku podpisanej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Pomorski Fundusz Pożyczkowy, jako pośrednik finansowy, realizuje zadanie wdrożenia oraz zarządzania Instrumentami Finansowymi Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa, z których udziela pożyczek dla mikro i małych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa pomorskiego.

Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt ten pod nazwą Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+ jest kontynuacją Inicjatywy JEREMIE, która realizowana była w ramach RPO WP na lata 2007-2013.

W ramach Projektu Pomorski Fundusz Pożyczkowy wesprze co najmniej 275 przedsiębiorstw na łączną kwotę ponad 33 mln zł, z czego Wkład Funduszu Funduszy stanowi 30 mln zł.

Celem Projektu jest poprawa dostępu do źródeł finansowania rozwoju dla mikro i małych przedsiębiorstw, dla których zazwyczaj barierą w pozyskaniu kapitału zewnętrznego od instytucji finansowych jest brak historii kredytowej lub niewystarczające zabezpieczenia.

W ramach Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ dostępne są dwa produkty: Mikropożyczka do 100 tys. zł oraz Pożyczka Rozwojowa od 100 do 300 tys. zł, z których finansowane będą przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw, realizowane na terenie województwa pomorskiego, przyczyniające się do:

          - poprawy potencjału konkurencyjnego,

          - poprawy zdolności do rozszerzania działalności o nowe produkty i usługi,

          - zwiększenia produktywności.

Wyżej wskazane cele realizowane są poprzez inwestycje związane m.in. z:

1)        wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych;

2)        unowocześnieniem wyposażenia przedsiębiorstwa;

3)        modernizacją środków produkcji;

4)        adaptacją pomieszczeń wykorzystywanych w działalności;

5)        wyposażeniem nowych lub doposażeniem istniejących stanowisk pracy.

Wkład własny Pożyczkobiorcy nie jest wymagany. Udział Mikropożyczki lub Pożyczki Rozwojowej w koszcie realizowanego przedsięwzięcia rozwojowego stanowić może do 100% jego wartości.

Z Mikropożyczki oraz Pożyczki Rozwojowej możliwe jest finansowanie wydatków inwestycyjnych, a także kapitału obrotowego bezpośrednio związanego z realizacją przedsięwzięcia rozwojowego (maksymalnie do wysokości 50% kwoty udzielonej pożyczki). Zakup gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwy jest do wysokości 10% kwoty udzielonej pożyczki.

Maksymalny okres spłaty Mikropożyczki i Pożyczki Rozwojowej wynosi 60 miesięcy, w tym możliwe jest uzyskanie do 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Mikropożyczka oraz Pożyczka Rozwojowa oprocentowane są na zasadach rynkowych oraz na warunkach korzystniejszych niż rynkowe w obszarach preferencji, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis.

Nominalne oprocentowanie w skali roku na warunkach rynkowych wynosi od 2,43%.

Roczne oprocentowanie nominalne dla przedsiębiorstw będących w obszarze preferencji tj. dla podmiotów działających na rynku nie dłużej niż dwa lata lub realizujących inwestycje w przedsięwzięcie rozwojowe na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej wynosi 1,83%, zaś dla podmiotów spełniających łącznie oba kryteria preferencji – 0,92%, przy czym w przypadku niespełnienia przez Pożyczkobiorcę jakiegokolwiek z warunków umożliwiających udzielenie pomocy de minimis finansowanie jest udzielane na zasadach rynkowych.

Pomorski Fundusz Pożyczkowy nie pobiera żadnych opłat i prowizji związanych z udostępnianiem oraz obsługą Mikropożyczki oraz Pożyczki Rozwojowej. 

Jednemu przedsiębiorstwu w ramach Projektu udzielona może być wyłącznie jedna Mikropożyczka lub jedna Pożyczka Rozwojowa.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi regionalnymi doradcami klienta oraz zapoznania się z dokumentami znajdującymi się w zakładce oferta – pliki do pobrania.

 

  Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa